Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Dodatek Mieszkaniowy

Czcionka:

Dodatki mieszkaniowe

 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.     

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:           

a) tytuł prawny do lokalu              
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:            
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,             
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,              
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

b) osiąganie odpowiednio dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 750,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 250,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku. (Uwaga: Od dnia 1.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 000,00 zł.)

Natomiast, jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do dochodu wlicza się także dochód z posiadania gospodarstwa rolnego.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.       

Osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i inne dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:           
- 30 % albo         

- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Czyli powierzchnia normatywna tj. maksymalna powierzchnia normatywna kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

•1 osoba 35 m2 (maksymalna powierzchnia 45,5 m2)

•2 osoby 40 m2 (maksymalna powierzchnia 52,0 m2)

•3 osoby 45 m2 (maksymalna powierzchnia 58,5 m2)

•4 osoby 55 m2 (maksymalna powierzchnia 71,5 m2)

•5 osób 65 m2 (maksymalna powierzchnia 84,5 m2)

•6 osób 70 m2 (maksymalna powierzchnia 91,0 m2)

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

2. Dodatkowe informacje:

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.
W grę wchodzą tu świadczenia ponoszone przez gospodarstwo domowe takie jak: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, inne niż w/w opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną , dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe.   

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może otrzymać ryczałt na zakup opału ( który stanowi część dodatku ), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny.

 


 

 

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Linki