Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Lipno od 4 stycznia 2016 r.

Utworzono dnia 04.01.2016
Czcionka:

W dniu 15 października 2015 r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Leszczyńskim a Gminą Lipno na realizację zadania wynikającego
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Leszczyńskim zostaną uruchomione 2 punkty, w których będą udzielane nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie.

Art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, iż:

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Nieodpłatną pomoc prawną udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały usytuowane w gminie Rydzyna, Krzemieniewo i Lipnie. Na podstawie porozumień zawartych
z gminami Powiatu Leszczyńskiego określono lokalizację i harmonogram funkcjonowania punktów, w tym punktu w Lipnie

 
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno


poniedziałek   od godz. 12:00 do godz. 16:00;
wtorek           od godz. 8.00 do godz. 12:00;
środa             od godz. 14.00 do godz. 18:00;
czwartek        od godz. 12:00 do godz. 16:00;
piątek            od godz. 8:00 do godz. 12:00.

ZAŁĄCZNIKI:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

Utworzono dnia 04.01.2016, 13:34

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Utworzono dnia 04.01.2016, 13:34

Treść ustawy

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Linki